«Μιχαήλ πρωτοστάτα τῶν ἄνω τάξεων, Παλαιοχώριον χαίρει ἐπί τῇ σκέπῃ τῇ σῇ καί λαμπρύνεται τρανῶς θείᾳ εἰκόνι Σου…» (Ἦχος πλ.Α΄)


Go to top