“Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήση χωρίς Θεό…”


Go to top