Ὁ κάθε πιστός χριστιανός ὀφείλει νά ἔχη ἔντιμο καί ἀπλανῆ Πνευματικό Πατέρα…


Go to top